Płacimy za najlepsze filmy!

Zarejestruj się na TriathlonPoland.tv, dodaj materiał związany z Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia (np. relacja, Twoje przygotowania do imprezy) i wygraj pieniądze! Przez najbliższe trzy miesiące (maj, czerwiec, lipiec) płacimy za trzy najczęściej wyświetlane filmy z danego miesiąca nadesłane przez naszych użytkowników! Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę materiałów. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie.

Zgarniaj nagrody za najwięcej odsłon

 • 500

  nagroda I stopnia

 • 300

  nagroda II stopnia

 • 200

  nagroda III stopnia

Najlepsze filmy miesiąca

REGULAMIN KONKURS „Płacimy za najlepsze filmy"

Pobierz PDF

Organizator

§1

 1. Organizatorem konkursu „Płacimy za najlepsze filmy” jest platforma wideo TriathlonPoland.TV - własność Sport Evolution z siedzibą w Warszawie, 02-781 Warszawa, ul. Czapli 31a, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

§2

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział konsumenci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  1. Założyć konto na platformie wideo TriathlonPoland.TV
  2. Dodać film poprzez opcję "Prześlij wideo"
  3. Wideo powinno być ściśle powiązane z imprezą Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia. Np. ukazywać relacje zawodnika z imprezy, trening przygotowujący do imprezy
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
  1. osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma adresami mailowymi,
  2. osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe lub też podała przypadkowe adresy email innych osób,
  3. osoby prowadzącej działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu i dążące do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu,
  4. osoby, która w związku z udziałem w Konkursie podejmuje działania sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  5. osoby, które wykorzystują serwisy nabijające liczbę wyświetleń
 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”).
 7. Jedna osoba może zostać nagrodzona w Konkursie wyłącznie jeden raz w ramach klasyfikacji miesięcznej. Otrzymanie nagrody w ramach jednej klasyfikacji miesięcznej, nie wyklucza otrzymania nagrody w kolejnej klasyfikacji pod warunkiem zgłoszenia innego materiału wideo. Ten sam materiał wideo nie może być nagrodzony dwukrotnie.

Zasady i przebieg konkursu

§3

 1. Konkurs odbywa się w 3 turach:
  1. pierwsza tura trwa od dnia 11.05 do dnia 31.05.2016 r. włącznie (do godziny 23:59),
  2. druga tura trwa od dnia 01.06 do dnia 30.06.2016 r. włącznie (do godziny 23:59),
  3. trzecia tura trwa od dnia 01.07 do dnia 31.07.2016 r. włącznie (do godziny 23.59)
 2. Wszystkie tury są niezależne od siebie. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział we wszystkich turach konkursu, przy czym jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w czasie trwania każdej z tur konkursu.
 3. Przedmiotem Konkursu jest opublikowane wideo na platformie wideo TriathlonPoland.TV
 4. Opublikowane przez Uczestników wideo powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
 5. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zamieszczonego materiału i posiada do niego wszelkie prawa autorskie i ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone treśći
 6. Organizator w każdym miesięcznym cyklu trwania Konkursu nagrodzi 3 Uczestników, których wideo uzyska największą liczbę wyświetleń w danym miesiącu.
 7. Uczestnik może głosić dowolną liczbę materiałów, jednak w danym miesiącu może zdobyć tylko jedną nagrodę
 8. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
 9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Nagrody

§4

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodami w jednej turze Konkursu są:
  1. Nagroda główna: 500 PLN
  2. Nagrody drugiego stopnia: 300 PLN
  3. Nagroda trzeciego stopnia: 200 PLN
 3. Nagrody zostaną przyznane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników danej tury Konkursu i podpisaniu oświadczenia o odbiorze nagrody.
 4. O przyznaniu nagród Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie drogą mailową, w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przez nagrodzonego Uczestnika wiadomości e-mail z informacją o wygranej, danych osobowych niezbędnych do wysyłki nagrody, a także oświadczenia o odbiorze nagrody. Nieprzekazanie danych w tym terminie będzie równoznaczne z zrzeczeniem się prawa do niej przez Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
  1. niepodania danych adresowych,
  2. podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.
  3. niepodpisaniu oświadczenia o odbiorze nagrody
 7. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody – w tym przypadku nagrody przechodzą na własność Organizatora.

Zastrzeżenia

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
 2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników w ramach zgłoszenia konkursowego jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody (wyrażenie zgody jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Organizator Konkursu jest podmiotem, który w imieniu i na rzecz Administratora danych wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora

Reklamacje

§ 6

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tej tury Konkursu, której dotyczy reklamacja, na adres Organizatora z dopiskiem: „Płacimy za najlepsze filmy”

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie.

Rejestracja

Masz konto? Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się